5 Solījumi | Paņča-šīla

5 Solījumi | Paņča-šīla
5 Solījumi | Paņča-šīla

1. 5 Netikumi un 5 Tikumi

Daudzās Sūtrās par laju praksi (Aṅguttara iii, 203) Buda skaidri brīdināja par 5 Netikumiem, kuri ir ienaidnieki, kuri nes briesmas, un ved uz Elli. Kuri ir tie 5?

 1. dzīvo būtņu nogalināšana
 2. Ņemt to, kas nav dots
 3. seksuāls pārkāpums
 4. Melošana
 5. Apreibinošu vielu lietošana

• Tas, kuram ir šie 5 Netikumi, dzīvo mājas dzīvi bez pārliecības par sevi.

• Tas, kuram ir šie 5 Netikumi, rada naidu šajā dzīvē vai naidu nākamajā dzīvē, savā prātā izjūt sāpes un skumjas.

• Tas, kuram ir šie 5 Netikumi, tiek saukts par 'ļaunu' un pārdzimst Ellē.

Tajās pašās Sūtrās Buda runāja par 5 Tikumu izkopšanas priekšrocībām, kas veido 5 Solījumus, proti:

 1. Atturēšanās no dzīvu būtņu nogalināšanas
 2. Atturēšanās ņemt to, kas nav dots
 3. Atturēšanās no seksuāla rakstura pārkāpumiem
 4. Atturēšanās no melošanas
 5. Atturēšanās no apreibinošo vielu lietošanas

• Tas, kuram ir šie 5 Tikumi, dzīvo mājas dzīvi ar pilnīgu pašapziņu.

• Tas, kuram ir šie 5 Tikumi, nerada naidu ne šajā dzīvē, ne turpmākajā dzīvē, kā arī nejūt sāpes un skumjas.

• To, kam ir šie 5 Tikumi, sauc par Tikumīgu un tāds pārdzimst laimīgajā eksistences valstībā.

5 Solījumi jeb Tikumi (Paņča-šīla) veido laicīgo mācekļu morālās disciplīnas būtību.

Dhammapadas 183. pants apkopo Budas Mācību šādi: Nedarīt ļaunu, izkopt labu, attīrīt prātu.

Tādējādi, mācoties izvairīties no ļaunuma ar Solījumiem, cilvēks sākumā sāk pārbaudīt rupjas Nepilnības un izvairīties no ķermeņa un verbālās darbības pārkāpumiem.

2. Sava Atbildība Morālajā Treniņā

5 Solījumi veido faktisko morāles treniņu lajiem. Tie veido minimālo ētikas kodeksu, kas ir obligāts visiem laju mācekļiem.

Tos pieņem tūlīt pēc 3 Patvērumu pieņemšanas jebkurā Budistu ceremonijā, un to vada mūks, ja tāds ir klātesošs; pretējā gadījumā laju mācekļi to var darīt paši.

Parasti ticīgie laicīgie mācekļi atkārto 5 Solījumus kā daļu no savas ikdienas recitācijas.

5 Solījumi tiek pieņemti atkārtojot sekojošo:

1) Panatipata veramani-sikkhapadam samadijami.
Es uzņemos atturēties no Dzīvības Atņemšanas.

2) Adinnadana veramani-sikkhapadam samadijami.
Es uzņemos atturēties ņemt to kas nav dots.

3) Kamesu micchacara veramani-sikkhapadam samadijami.
Es uzņemos atturēties no seksuāla rakstura pārkāpumiem

4) Musavada veramani-sikkhapadam samadijami.
Es uzņemos atturēties no Melošanas

5) Sura meraja majja pamadatthana veramani-sikkhapadam samadijami.
Es uzņemos atturēties no Apreibinošām Vielām.

Vārdi veramani-sikkhapadam samadijami nozīmē Es uzņemos atturēties ir kopīgi visiem 5 Solījumiem, un tas parāda, ka tie nav ārēji uzspiesti baušļi, bet gan Apmācības Noteikumi jeb Solījumi, kurus cilvēks uzņemas pēc savas iniciatīvas un cenšas uzmanīgi un ar izpratni ievērot. .

Šeit, tāpat kā visā ceļā, uzsvars tiek likts uz Savu Atbildību.

3. Solījumi ir Neaizstājami Morālajā Treniņā

Ir daži, kas apgalvo, ka, tā kā treniņš Tikumībā ir katra paša atbildība, pietiekot tikai ar labiem nodomiem un jāļauj pašam vadīties pēc savas izpratnes par to, kas ir pareizi vai nepareizi:

Uzvedības noteikumu kopums labākajā gadījumā esot lieks, un vēl ļaunāk – tie var novest pie dogmatiskas morāles koncepcijas vai sašaurinošas un juridiskas ētikas sistēmas.

Lai gan ir taisnība, ka Tikumību nevar pielīdzināt noteikumu kopumam, tomēr šie noteikumi ir nepieciešami, jo tie veido īstu Tikumību praksi, ar kuras palīdzību var ierobežot rupjākos Nepilnību veidus.

Solījumi palīdz izkopt Tikumīgu uzvedību procesā, kas ietver pretstatu aizstāšanu:

Ar Solījumiem aizliegtās darbības, piemēram, nogalināšana, zagšana, seksuāli pārkāpumi, nepatiesa runa un apreibinošu vielu lietošana – visas sakņojas Alkatībā, Naidā un Maldos, un, tām pakļaujoties, mēs nostiprinām šīs Ļaunās Saknes, ka tās kļūst par dominējošām iezīmēm.

Apņemoties ievērot Solījumus, mēs vājinām šo Ļauno Sakņu tvērienu, izkliedējot tās ar pozitīvām prāta vēlmēm.

Līdz ar to notiek aizstāšanas process, kurā nepilnības aizstāj ar pozitīviem vai tikumīgiem stāvokļiem, kas arvien vairāk iesakņojas, turpinot treniņus.

Katru reizi, kad tiek ievēroti Solījumi, katru reizi tiek nostiprināts morālais gribasspēks, līdz galu galā Tikums kļūst par rakstura pazīmi atkārtošanās nosacījuma jeb ieraduma dēļ.

Labo īpašību izkopšana notiek, regulāri tās atkārtojot un padarot par savu neatņemamu daļu, un Rakstos ir atrodamas daudzas pamācības, kas mudina pilnveidoties atkārtojot.

Tādējādi, lai gan sākumā prakse izraisa pretestību iekšienē, ja tā tiek atkārtota atkal un atkal ar izpratni un attīstību, īpašības, kuras tā izraisa, tādas kā labie nodomi Solījumu gadījumā, lēnām kļūst par dominējošo rakstura iezīmi.

Tāpēc 5 Solījumi ir neaizstājami, lai laju māceklis pilnveidotos tikumībā.

4. Dharma - kā iejusties cita vietā

Reiz, kad Buda atradās Veludvaras ciemā Kosalas zemē, ciema iedzīvotāji Viņu lūdza iemācīt viņiem, kā nokļūt debesu pasaulē, kur atdzimst tikumīgie.

Pēc tam Buda mācīja viņiem pārdomāt Dharmas veidu, kā iejusties cita vietā, kas noved pie pareizas izpratnes par 5 Solījumu ievērošanu.

• Par nogalināšanu: Katrs cilvēks vēlas dzīvot, nevis mirt; Ikvienam patīk prieks un nepatīk sāpes.

• Ja kāds mūs nogalinātu, tas mums nebūtu patīkami vai iepriecinoši. Arī tad, ja kāds nogalina citu, kurš vēlas dzīvot un nevis mirt, tas citam nebūtu patīkami vai iepriecinoši.

• Tātad tas, kas nav patīkams pašam, ir netīkams arī citam. Tāpēc to ko, kas nav patīkams pašam, nevajadzētu uzspiest citam.

Šo pārdomu rezultātā viņš pats atturas no dzīvu būtņu nogalināšanas. Viņš mudina citus atturēties un slavē šādu atturēšanos.

Tādējādi viņa fiziskā uzvedība šajos 3 aspektos ir absolūti tīra. Līdzīgi pārdomājot un spriežot, cilvēks iegūst labāku izpratni un novērtējumu par katru no Solījumiem.

5. Solījuma gadījumā, lai gan šķiet, ka apreibinošu vielu lietošana attiecas tikai uz pašu, tas ir visbīstamākais, jo var novest pie visu Solījumu pārkāpšanas, tādējādi nodarot lielāku kaitējumu sev un citiem.

Tādējādi tas, kurš ievēro 5 Solījumus, ir ieguvums sev un citiem:

Faktiski Anguttarā iv, 245, Buda ir salīdzinājis 5 Solījumu rūpīgu ievērošanu ar 5 lieliskām dāvanām. Tā rīkojoties, cilvēks ar saviem tikumiem dod visām būtnēm bezbailību, mīlošu labestību un labo gribu.

5. 1. Solījums: Nenogalināt

Vārds panatipata ir atvasināts no 2 vārdiem: pana, kas nozīmē dzīva būtne, un atipata, kas nozīmē nogalināt, tādējādi nogalinot vai iznīcināt.

Saskaņā ar Tripitakas komentāriem, lai Nogalināšana notiktu, ir jāievēro 5 Nosacījumi:

 1. Būtnei jābūt dzīvai.
 2. Jābūt zināšanām, ka tā ir dzīva būtne.
 3. Jābūt nodomam izraisīt tās nāvi.
 4. Jāveic darbības, lai izraisītu tās nāvi
 5. Šādas darbības rezultātā ir jāizraisa nāve.

Ja visi šie nosacījumi ir izpildīti, tad Solījums ir pārkāpts.

Nogalināšanas nosacījumi

• 1. svarīgais punkts, kas jāņem vērā, ir tāds, ka ir jābūt Nodomam jeb Gribai nogalināt.

Nodoms ir mentālais faktors, kas ir atbildīgs par darbību (karmu).

Bez Nodoma nav nekāda pārkāpuma, kā tad, kad mēs nejauši nogalinām skudru, mēģinot to atraut no sava ķermeņa, lai tā mūs nekostu.

Nogalināšana tiek klasificēta kā amorāla ķermeņa darbība, jo tā parasti notiek izmantojot ķermeni, bet tas, kas patiešām veic darbību ir Prāts, kas izmanto ķermeni kā savu instrumentu.

• 2. svarīgais punkts ir tāds, ka darbībai, kas veikta, lai izraisītu nāvi, nav obligāti jānotiek tieši ar ķermeni. To var veikt, dodot pavēli nogalināt ar vārdiem, rakstot vai žestu veidā.

Tas, kurš izdod šādu pavēli, kļūst atbildīgs par darbību, tiklīdz tā piepilda nodomu nogalināt dzīvu būtni. Ārkārtējos gadījumos nogalināšanu var veikt ar okultām metodēm vai pārdabiskiem spēkiem.

• 3. svarīgais punkts, kas jāņem vērā, ir tas, ka Solījums tiek pārkāpts tikai tad, ja cilvēks apzinās, ka viņa darbības objekts ir dzīva būtne. Tātad, ja kāds mazgā dārzeņus, nezinot, ka uz lapām ir kāpuri, un nejauši nogalina tos, tad Solījums netiek pārkāpts.

• Visbeidzot, būtnei šīs darbības rezultātā ir jāmirst. Tādējādi, ja slepkava trenkā savu upuri ar nazi ar nolūku viņu nogalināt, bet pēdējais nejauši paklupa pret akmeni un salauza galvu, kas beidzās ar nāvi, lai gan upuris ir miris, viņa nāve bija nejauša un nogalināšana nav notikusi.

Nogalināšanas Cēloņi

Nogalināšana var tikt veikta visu 3 Ļauno Sakņu Alkatības, Naida un Maldu iespaidā.

Tuvākais Nogalināšanas cēlonis vienmēr ir Naids, kuru pavada Maldi, jo spēks, kas virza darbību, ir impulss iznīcināt būtnes dzīvi, Naida paveids.

Lai gan Alkatība un Naids nevar darboties vienlaikus, Alkatība kuru pavada Maldi var būt motivējošs nosacījums Nogalināt lai gūtu sev materiālu labumu vai augstu statusu, novērstu draudus savam komfortam un drošībai, kā arī lai gūtu prieku medībās un makšķerēšanā izklaides nolūkos.

Maldu motivēta Nogalināšana tiek novērota gadījumos, kad dzīvnieki tiek upurēti Aplamu Uzskatu dēļ un tiek Nogalināti citu reliģiju piekritēji, uzskatot to par reliģisku pienākumu.

Kas ietekmē Nogalināšanas smagumu

Nogalināšanas akta smagums galvenokārt ir atkarīgs no upura īpašībām. Ja īpašības ir vienādas, smagums mainās atkarībā no nepilnību stipruma un slepkavas piepūles.

• Attiecībā uz morālajām īpašībām tiek teikts, ka upuriem Cilvēkiem piemīt morālas īpašības, savukārt Dzīvnieku upuriem morālo īpašību nav; tātad Cilvēka Nogalināšana ir smagāks pārkāpums par Dzīvnieka Nogalināšanu.

• Starp cilvēkiem visnopietnākā jeb smagākā ir Mātes, Tēva vai Arahanta Nogalināšana. Nogalināt cilvēku ar augstākām garīgām īpašībām vai Nogalināt savu labdari ir lielāks pārkāpums nekā Nogalināt amorālu vai svešu personu.

Dzīvnieku upuru gadījumā nodarījuma smagums parasti ir atkarīgs no tā lieluma; jo lielāks dzīvnieks, jo ļaunāka ir Nogalināšana.

Citi faktori, kas nosaka morālo smagumu, ir: vai tam ir saimnieks vai tas ir bez saimnieka, pieradināts vai savvaļas, ar labsirdīgu vai ļaunu temperamentu.

• Attiecībā uz nepilnībām un piepūli, aukstasinīgai slepkavībai, kas ir ar nodomu un izplānota jau iepriekš un kuras pamatā ir spēcīga Alkatība vai Naids, ir lielāka nozīme nekā impulsīvai Nogalināšanai, kas veikta dusmu lēkmē vai pašaizsardzības nolūkā.

Slepkavības sagatavošanā un plānošanā iesaistītie Aplamie Nodomi ievērojami pārsniedz impulsīvā slepkavībā iesaistītās personas vainu. Nogalināšana ar nežēlību, spīdzināšanu vai sadistiskas baudas gūšanu no Nogalināšanas vēl vairāk palielina tās smagumu.

6. 2. Solījums: Atturēšanās no Zagšanas

Vārds adinna nozīmē kas nav dots un apzīmē cita īpašumu, uz kuru viņam ir likumīgas un Neaptraipītas īpašumtiesības.

Tādējādi neviens pārkāpums nav izdarīts, ja priekšmetam nav likumīga īpašnieka, piemēram, malka, kas savākta ugunskuram, vai augļi, kas savākti savvaļā.

Neaptraipītas īpašumtiesības ir svarīgas gadījumos, kad personai ir likumīgas īpašuma tiesības uz  kādu lietu, bet tā to ieguvusi noziedzīgā veidā vai izmanto to neētiskiem nolūkiem, piemēram, drīkst konfiscēt narkotiku tirgotāju mantu, ieročus, kas tiek izmantoti destruktīviem nolūkiem.

Pēc komentētāju domām, lai šo Solījumu pārkāptu, ir jāizpilda 5 nosacījumi.

 1. Jābūt citam likumīgi un neaptraipīti piederoša lietai.
 2. Jābūt zināšanām, ka lieta pieder citam.
 3. Jābūt Nodomam zagt.
 4. Jārīkojas, lai zagtu.
 5. Jāveic darbība lai lietu paņemtu.

Zagšanas Veidi

Zagšanu var iedalīt daudzos veidos.

1) Zagšana izmantojot draudus vai spēku, laupīšana dienas laikā, izspiešana, maka atņemšana, nolaupīšana.

2) 2. veids ir lietas zagšana vai slepena paņemšana bez īpašnieka ziņas, piemēram, ielaušanās mājās, zādzība un kabatzādzība.

3) 3. veids ir krāpšana, nepatiesu apgalvojumu izvirzīšana vai krāpšana, lai iegūtu kāda mantu.

4) 4. veids ir maldināšana, kad negodīgi tirgotāji krāpj savus klientus ar viltus svariem un mēriem vai piegādā produktus ar zemāku kvalitāti nekā norādīts.

5) 5. veids ir viltošana, kad cilvēki izmanto viltotu naudu kā īstu vai pārdod viltotu zeltu un juvelierizstrādājumus.

6) Pēdējais veids, lai arī šķietami niecīgs, ir ļoti izplatīts un rodas gadījumos, kad darbinieki no sava uzņēmuma paņem nelielas lietas savām vajadzībām, par tām nemaksājot.

Zagšanas Cēloņi

Zagšana var sakņoties Alkatībā vai Naidā, un tos abus pavada Maldi. Parasti zagšanu izraisa Alkatība.

Naids rodas, ja viens cilvēks atņem cita lietu ne tik daudz tāpēc, ka viņš to vēlas, bet gan tāpēc, ka viņš apskauž citu cilvēku par to kas tam pieder, un vēlas likt upurim ciest dēļ tā zaudēšanas.

Zagšanas Smaguma Nosacījumi

Zagšanas smagumu galvenokārt nosaka upura morālās īpašības un paņemtās lietas vērtība.

Pirmkārt, apzagt morāli tikumīgu cilvēku vai labdari ir smagāks pārkāpums nekā zagt no amorāla vai sveša cilvēka.

Otrkārt, vērtīgas lietas nozagšana ir smagāks pārkāpums nekā mazvērtīgas lietas nozagšana. Tomēr lietas vērtība nav tikai tās vērtība naudā:

Piemēram nozagt ziedojumu trauku meditējošam mūkam, kurš to izmanto pārtikas saņemšanai, noteikti ir smagāks pārkāpums nekā nozagt vairākus tūkstošus bagātniekam.

Tāpat lekciju piezīmju nozagšana studentam, kurš gatavojas eksāmeniem, sagādās cietušajam lielākas bēdas nekā viņa televizora nozagšana.

Mentālais Nodoms, kas virza kādu darbību un nepilnību spēks tāpat veicina pārkāpuma smagumu un Naida noziegumi tiek uzskatīti par smagākiem par Alkatības noziegumiem.

7. 3. Solījums: atturēšanās no Seksuāliem Pārkāpumiem

Šis Solījums liek atturēties no nepareizām vai nelikumīgām seksuālām attiecībām.

Lai notiktu Seksuāli Pārkāpumi ir jāpiepildās 4 Nosacījumiem:

1) Jābūt vīrietim vai sievietei, ar kuru nav pareizi stāties dzimumattiecībās.

2) Jābūt nodomam veikt dzimumattiecības ar tādu personu.

3) Jārīkojas, lai tādas dzimumattiecības notiktu.

4) Jābūt baudījumam no dzimumorgānu saskarsmes.

Pastāv 20 veidu sievietes, ar kurām vīriešiem nevajadzētu iesaistīties seksuālās attiecībās. Tās var iedalīt 3 grupās, proti:

 1. sievietes, kuras atrodas vecāku, ģimenes locekļu, radinieku un par viņu aprūpi atbildīgo iestāžu aizbildnībā;
 2. precētas vai saderinātas sievietes;
 3. mūķenes un reliģiozas sievietes, kas ievēro svēto dzīvi.

Visām sievietēm vīrietis, kuru aizliedz tradīcijas vai reliģiskie noteikumi, ir aizliegts kā partneris.

Jebkurš partneris, kurš nevēlas, ir apdullināts ar narkotikām vai piespiests iesaistīties dzimumattiecībās, draudot ar vardarbību vai šantāžu, dēļ nosacījumiem (2) un (4) ir aizliegts kā partneris.

Seksuālu Pārkāpumu Cēloņi

Seksuālu Pārkāpumu galvenie cēloņi vienmēr ir Alkatība vai Iekāre, ko pavada Maldi.

Seksuālu Pārkāpumu smaguma nosacījumi

Pārkāpuma smagumu nosaka darbību motivējošās Iekāres pakāpe un tās personas īpašības, pret kuru pārkāpums ir izdarīts.

Ja Iekāre ir ļoti spēcīga, var notikt incests un izvarošana, un visnopietnākā ir Arahantes izvarošana.

8. 4. Solījums: Atturēšanās no Melošanas

Lai pārkāptu Solījumu Atturēties no Melošanas, ir jāpiepildās 4 nosacījumiem:

 1. Apgalvojumam ir jābūt nepatiesam.
 2. Ir jābūt Nodomam maldināt.
 3. Jācenšas maldināt.
 4. Otram cilvēkam ir jāsaprot teiktā nozīme.

Nepatiesa runa tiek veikta mutiski, rakstveidā vai izmantojot žestikulāciju vai pat tiek nodota ar trešās puses starpniecību, kas var apzināties vai neapzināties ka tie ir meli.

Tā kā jābūt Nodomam lai Melotu, tad ja kāds veic nepatiesu apgalvojumu, uzskatot, ka tas ir patiess, tad pārkāpums nav noticis.

Bet, ja kāds sniedz nepatiesu apgalvojumu ar nolūku maldināt un otra puse saprot izteikto, tad Solījums tiek pārkāpts neatkarīgi no tā, vai krāpšana ir notikusi vai nē.

Melošanas Cēloņi

Nepatiesas runas galvenie cēloņi ir Alkatība, Naids un Maldi.

1) Alkatība ir galvenais iemesls, kad nepatiesa runa tiek izmantota, lai iegūtu materiālu labumu vai statusu sev vai kādam sev tuvam cilvēkam.

2) Naids ir galvenais iemesls, kad nepatiesa runa tiek izmantota, lai radītu zaudējumus, kaitējumu un ciešanas citiem.

3) Maldi ir galvenais cēlonis, ja to neizmanto ne sava labuma gūšanai, ne zaudējumu un kaitējuma nodarīšanai citiem, bet gan izpriecai, piemēram, melošana joku dēļ, pārspīlēšana, lai padarītu spilgtāku stāstu vai glaimi lai iepatiktos citiem utt.

Melošanas Smaguma Nosacījumi

Melošanas smaguma pakāpe ir atkarīga no 3 Nosacījumiem, proti: veiktā kaitējuma apmēriem, motivācijas un nepatiesas runas saņēmēja.

1) Smaguma pakāpe ir viegla, ja veiktā kaitējuma apmēri ir niecīgi un smaga, ja liels kaitējums tiek veikts nepatiesas runas rezultātā.

2) Melošana ir arī mazāk smaga, ja motivācija ir glābt sevi vai citu no materiālajiem zaudējumiem vai kaitējuma, savukārt tā kļūst smagāka, ja motivācija ir radīt materiālus zaudējumus vai kaitējumu citiem.

3) Attiecībā uz nepatiesas runas saņēmēju smagums ir lielāks, ja saņēmējs ir morāli pārāks cilvēks vai ir melotāja labvēlis, savukārt smagums ir mazāks, ja saņēmējam ir zemas morālās īpašības.

4) Sliktākie nepatiesas runas gadījumi ir meli, kas apmelo Budu vai Arahantu, vai nepatiesi apgalvojumi par saviem garīgajiem sasniegumiem. Mūka gadījumā šāda nepatiesība noved pie izraidīšanas no Sanghas.

9. 5. Solījums: atturēties no apreibinošo vielu lietošanas

Apreibinošo vielu lietošana tiek definēta kā nodoms, kas izraisa apreibinošu vielu uzņemšanu, piemēram, alkohola dzeršanu, opija un marihuānas smēķēšanu, kokaīna vai līmes šņaukšanu, heroīna ievadīšanu vēnās utt.

Apreibinošo vielu lietošanai ir 4 nosacījumi.

 1. Jābūt apreibinošai vielai.
 2. Ir jābūt Nodomam to uzņemt.
 3. Ir jāveic darbības, lai to uzņemtu.
 4. Jānotiek faktiskai apreibinošās vielas uzņemšanai.

Nosacījumi skaidri norāda, ka Solījums tiek pārkāpts, ja apreibinošā viela ir tīši uzņemta. Nav svarīgi, vai darbības rezultātā cilvēks ir vai nav reibumā.

Lietojot medicīnisku iemeslu dēļ zāles, kas satur alkoholu vai apreibinošas zāles, Solījuma pārkāpums netiek fiksēts, jo cilvēka nolūks ir lietot zāles, lai izārstētu slimību.

Attiecībā uz Mūku alkohola lietošanu medicīnā, Buda atļāva eļļas novārījumiem kā zāles pievienot stipro dzērienu. Tomēr daži mūki mēdza savos novārījumos pievienot pārāk daudz stipro dzērienu, un viņi piedzērās pēc ārstniecisko eļļu lietošanas.

Lai tas nenotiktu, Buda ļāva mūkiem dzert eļļas novārījumus, kas satur stipros dzērienus, ar nosacījumu, ka stiprā dzēriena krāsa, smarža vai garša nav jūtama vai nosakāma (Vinajas Teksti, Mahāvagga 14).

Tāpēc nevajadzētu dzert augu vīnus, kas satur galvenokārt stiprus liķierus, vai pievienot alkoholu ēdienam, lai uzlabotu tā garšu, lai gan daži varētu domāt, ka tas nav Solījuma pārkāpums.

Zinot, ka kaut kas ir apreibinoša viela un tomēr izmantojot to garšas vai smaržas dēļ liecina ka cilvēkam ir problēmas ar paškontroli. Runājot par alkoholiskajiem augu produktiem, vajadzētu pāriet uz līdzvērtīgiem produktiem, kas nesatur alkoholu.

Zināms, ka apreibinošās vielas pat nelielos daudzumos var padarīt cilvēku mazāk iejūtīgu, neuzmanīgu un nepilnību pārņemtu.

Kad cilvēks sāk baudīt apreibinošu vielu lietošanu, efekts izraisa atkarību un lietošana palielinās. Tas vai nu notrulina prātu, vai pastiprina nepilnības līdz pakāpei ka cilvēks zaudē kauna un baiļu sajūtu, veicot amorālas darbības. Bez kauna un bailēm nav morāles un cilvēks savā uzvedībā zaudē visus ierobežojumus.

5. Solījuma pārkāpšana ir visbīstamākā, jo tā var novest pie visu atlikušo Solījumu pārkāpšanas.

Tādējādi atturēšanās no apreibinošām vielām novērš nelaimes, kas rodas apreibinošo vielu lietošanas rezultātā, proti: bagātības zaudēšanu, strīdus un noziegumus, slimības, reputācijas zaudēšanu nekaunīgas uzvedības, nolaidības un vājprāta dēļ.

Apreibinošo vielu lietošanas cēloņi

Apreibinošo vielu lietošanas motivācija ir Alkatība, ko pavada Maldi. Nav dotas morālā svara gradācijas.

10. Nosacījumi, kas veicina Solījumu ievērošanu

5 Solījumi pamatā ir Pareizas Rīcības, Pareizas Valodas un Pareiza Dzīvesveida Mentālie Nosacījumi. Tos pavada Labi Nodomi, ko sauc par Tikumīgajiem Nodomiem, kas kliedē kaitīgos nodomus pārkāpt Solījumus.

Tādējādi Tikumība nedarbojas viena pati. Tai ir vairāki partneri, kas darbojas kopā, veidojot Tikumīgas īpašības. Mentālie Nosacījumi, kas palīdz ievērot Solījumus, ir:

 1. morāls kauns
 2. morālas bailes,
 3. ticība,
 4. izpratne,
 5. uzmanība,
 6. piepūle
 7. pacietība.

Morāls Kauns un Morālas Bailes darīt ļaunu ir tuvākie Tikumības cēloņi:

Kauns liek cilvēkam atturēties no amorālu darbību izdarīšanas, jo labs cilvēks nevēlas, lai viņa sirdsapziņa tiktu aptraipīta ar ļauno.

Bailes attur cilvēku no ļaunuma, jo ir bailes par briesmīgajām sekām.

Bez šīm 2 lietām morāle nerodas un nepastāv. Tās atšķir cilvēku no zvēra un neļauj cilvēkiem veikt dzīvnieciskas darbības pat ļoti pagrimušas civilizācijas laikā. Tātad Morālais Kauns un Morālas Bailes ir pazīstami kā Lokapāla Dharma, Dharma, kas sargā pasauli.

Ticība (šraddha) ir ticība Karmas likumam, t.i., ka labiem darbiem un Solījumu ievērošanai sekos labi rezultāti, savukārt Solījumu pārkāpšana novedīs pie ciešanām. Ticība attīra prātu no nepilnībām, kuras mudina pārkāpt Solījumus.

• Solījumu ievērošanu nevajadzētu uztvert kā aklu dogmatisku pakļaušanos ārējiem noteikumiem, bet gan kā pilnībā apzinātu morāles audzināšanas procesu, ko vada Izpratne (gudrība).

Kad mēs paši sapratīsim, kāda veida darbības ir pareizas un aplamas, kāpēc vienas ir jāturpina, bet otras jāatmet, kā arī sekas, kuras rada Solījumu ievērošana un pārkāpšana, mēs sāksim pareizi novērtēt un ievērot Solījumus.

Uzmanība (smriti) ir mūsu fizisko un mentālo procesu apzināšanās jeb Uzmanība.

Ar Uzmanību cilvēks var pārbaudīt, kādas jūtas un prāta stāvokļi mudina uz noteiktiem darbības virzieniem un kādas domas veido motivāciju vai nodomu.

Tas, kurš ir uzmanīgs, neaizmirsīs, ka ir uzņēmies Solījumus, tāpēc var izvairīties no kaitīgā un attīstīt noderīgo.

Piepūle (vīrja) te nozīmē Pareizu Piepūli, enerģijas izmantošanu, lai novirzītu prātu no kaitīgiem stāvokļiem uz pozitīviem stāvokļiem. Piepūle veic morālā treniņa darbu, vadoties no uzmanības un izpratnes.

• Pēdējais faktors ir Pacietība (kšānti), kura ir bez naida:

Pacietība ļauj izturēt citu aizskarošu rīcību, nekļūstot dusmīgam vai nemeklējot atriebību, tādējādi ierobežojot Alkatības un Naida netikumus, kuri ir Solījumu pārkāpšanas pamatcēloņi.

11. 5 Solījumu pārkāpšanas & ievērošanas sekas

Saskaņā ar Lekciju par ļauno darbu sliktajiem rezultātiem, Anguttara iv, 247, Solījumu pārkāpšana, ja tiek īstenota, praktizēta, pavairota, izraisa pārdzimšanu ellē, dzīvnieku pasaulē un spoku pasaulē.

Ja tāds tomēr pārdzimst kā cilvēks, mazākie rezultāti ir:

 1. Nogalināšana novedīs pie cilvēka dzīves saīsināšanas.
 2. Zagšana novedīs pie bagātības zaudēšanas.
 3. Seksuāli Pārkāpumi radīs sāncensību un naidu.
 4. Aplama Valoda izraisīs nepatiesu apsūdzību.
 5. Apreibinošo vielu lietošana izraisīs ārprātu.

No otras puses, 5 Solījumu ievērošana noved pie labas Karmas uzkrāšanās, kas palīdzēs pārdzimt cilvēku vai dievību laimīgajās sfērās.

Ja tāds pārdzimst kā cilvēks, rezultāti ir šādi:

 1. Atturēšanās no Nogalināšanas novedīs pie ilga mūža.
 2. Atturēšanās no Zagšanas radīs labklājību.
 3. Atturēšanās no Seksuāliem Pārkāpumiem radīs popularitāti.
 4. Atturēšanās no Meliem radīs labu reputāciju.
 5. Atturēšanās no apreibinošo vielu lietošanas novedīs pie apdomības un gudrības.

Mahāparinirvānas Sūtrā Buda Pātaligāmas ciema iedzīvotājiem izskaidroja 5 Svētības, kuras iegūst tas, kurš ievēro Solījumus un ir iesakņojies tikumībā:

 1. Savas centības rezultātā viņš iegūs daudz bagātības.
 2. Viņš iegūs labu reputāciju un slavu.
 3. Viņš dzīvo un piedalās jebkurā dižciltīgo, Brahmaņu, mājsaimnieku un mūku kopienā ar pilnīgu pašpārliecību, bez bailēm un nedrošības.
 4. Viņš dzīvo ilgu mūžu un mirst nepievilts.
 5. Pēc nāves viņš atdzimst laimīgajā cilvēku vai dievu valstībā.