Daļa no sērijas
Budisms

Buddha Portal

R·Z·W

Buddhism

Budisms

Budisms ir pasaules senākā sludinošā reliģija. Kopš tās sākumiem pirms aptuveni 2 500 gadiem Indijas Ziemeļos, tā ir izplatījusies pa visu pasauli. Šobrīd pasaulē ir vairāk kā 350 miljoni Budistu un vairums no tiem pieder kādai no 2 galvenajām tradīcijām: Mahājānai vai Theravādai.

Iespējams ka pats nozīmīgākais apvienojošais faktors pasaules daudzveidīgajai Budistu saimei ir pats Buda Šākjamuni, pazīstams arī kā Siddhārtha Gautama.

Daži galvenie filosofiskie principi un uzskati, kas raksturo Budisma pasauli, ir Karma, Nirvāna, Meditācija un Atteikšanās no pasaules.

BUDISMS
4 Cēlās Patiesības

Četras Cēlās Patiesības ir:

1. Cēlā Patiesība par Dukkha jeb Ciešanām (Dukkha Sacca)
2. Cēlā patiesība par Ciešanu Cēloņiem (Samudaya Sacca)
3. Cēlā Patiesība par Ciešanu Izbeigšanu (Nirodha Sacca)
4. Cēlā Patiesība par Ceļu uz Ciešanu Izbeigšanu (Magga Sacca)

2. Kāpēc tās saucas Cēlās Patiesības?

a) Tās ir Patiesības – jo tās ir reāli pastāvošas un veido neapšaubāmu dzīves faktu: tās pastāv pasaulē neatkarīgi no tā vai Budas dzimst vai nē. Tie ir Budas kas atklāj tās cilvēcei.

b) Tās saucas Cēlās (Ariya) jo tās atklāja Viscēlākā un Varenākā Persona t.i. tas kurš vislielākajā pakāpē brīvs no visiem netikumiem.

Citiem vārdiem, tās ir Cēlās Patiesības dēļ tā ka cēlums tika iedibināts pasaulē kad tās atklāja un sevī iemiesoja tie kuri sevī iemiesoja Četras Cēlās Patiesības un kurus dēvēja par Āriešiem jeb Cēlajiem.

8 Posmu Ceļš

8 Posmu Ceļš ir vidusceļš, kuru Buda aprakstīja savā pirmajā sprediķī, ceļš pa vidu starp 2 galējībām – izlaidību un pārmērīgu askēzi.

Šī Ceļa 8 Posmi ir:

1. Pareizi Uzskati,
2. Pareizi Nodomi,
3. Pareiza Valoda,
4. Pareiza Rīcība,
5. Pareizs Dzīvesveids,
6. Pareiza Piepūle,
7. Pareiza Uzmanība, un
8. Pareiza Koncentrēšanās.

Atkarīgā Izcelsme

Tas kurš saprot Atkarīgo Izcelsmi tas saprot Budas mācību, un tas kurš saprot Budas mācību, tas saprot Atkarīgo Izcelsmi.

Šāriputra

Morālās Cēlonības 12 Posmi:

1. avidya (nezināšana),
2. saṁskāra (formējošie faktori),
3. vijñāna (apziņa),
4. nāma-rūpa (vārds un forma),
5. ṣaḍāyatana (6 sajūtu objekti),
6. sparśa (tauste),
7. vedanā (sajūta),
8. tṛṣṇā (vēlme jeb iekāre),
9. upādāna (pieķeršanās),
10. bhāva (esamība),
11. Jāti (dzimšana), and
12. jarā-maraṇa (vecums un nāve).

Duḥkha - Ciešanas

Šī, Bhikkhu, ir Cēlā Patiesība par Ciešanām:

Dzimšana ir ciešanas; vecums ir ciešanas; slimība ir ciešanas; nāve ir ciešanas; bēdas un skumjas, fiziskas un mentālas ciešanas un traucējumi ir ciešanas.

Saistība ar lietām kuras nepatīk ir ciešanas, šķiršanās no lietām kuras patīk ir ciešanas; neiegūt ko vēlamies ir ciešanas; īsumā – 5 pieķeršanās grupas ir ciešanas.


Duḥkha (Pāli: dukkha) visbiežāk tiek tulkota kā ciešanas, bet plašākā nozīmē – ikviena nepilnība un atkarība no apstākļiem ir tas kas rada ciešanas un tāpēc – tās arī ir ciešanas.

10 Aplamas Darbības

10 Aplamas Darbības ir šīs:

a) Rīcības izraisītās:-

1. Nogalināšana
2. Zagšana
3. Dzimumpārkāpumi

b) Valodas izraisītās:-

4. Melošana
5. Apmelošana
6. Skarbi vai Aizskaroši Vārdi
7. Vieglprātīgi Vārdi vai Tukšas Tenkas

c) Domāšanas izraisītās:

8. Mantkārība
9. Ļauna Vēlējumi
10. Aplami Uzskati / Maldi

Tādējādi, kopumā ir 10 Aplamas jeb Netikumīgas Darbības kuras Budismā ir fiksētas.

10 Pareizas Darbības

Zāles pret 10 Aplamām Darbībām ir 10 Pareizas Darbības; zināmas arī kā 10 Noderīgās Darbības, tās ir šādas:-

  1. Dāna => Labdarība jeb Dāsnums
  2. Śīla => Morāle
  3. Bhāvana => Meditācija jeb Prāta Koncentrēšana;
  4. Apacayana => Godbijība vai Cieņa pret cieņu pelnījušajiem
  5. Veyyāvacca => Kalpošana vai Brīvprātīga palīdzība
  6. Pattidāna => Dalīšanās Nopelnos
  7. Pattānumodana => Prieks par citu nopelniem
  8. Dhammasavana => Mācības klausīšanās vai studēšana
  9. Dhammadesana => Mācības skaidrošana vai izplatīšana
  10. Ditthijjukamma => Savu uzskatu labošana
Pāramī Theravādā

Pāramita (Sanskritā, Pāli) jeb Pāramī (Pāli) ir Budisma jēdziens, kurš bieži tiek tulkots kā pilnība. Tas ir aprakstīts Budisma komentāros kā cēla rakstura īpašība, kura parasti piemīt Apskaidrotām Būtnēm.

Pāli Kanonā, Buddhavasa mācība Khuddaka Nikājā uzskaita tādas 10 Pilnības kā:

1. Dāna : dāsnums, došana
2. Sīla : tikums, morāle, pareiza uzvedība
3. Nekkhamma : atteikšanās
4. Paññā : gudrība, izšķirtspēja
5. Viriya : enerģija, centība, piepūle
6. Khānti : pacietība, iecietība, atturība, izturība
7. Sacca : patiesums, godīgums
8. Adhiṭṭhāna : izlēmība, apņēmība
9. Mettā : laba griba, draudzīgums, mīlošā labestība
10. Upekkhā : nosvērtība, miers

Pāramitas Mahājānā

Pāramita apzīmē garīgu praksi, kurā Bodhisattva sasniedzis pilnību.

Pāramita izpratne ar nozīmi sasniegt otru krastu norāda ka Gudrais dodas no parastās ikdienas pasaules Sasāras (šī krasta) uz citu esamību Nirvānā (otru krastu).

Saskaņā ar Mahājānas avotiem, pastāv šādas 10 Pāramitas:

1. Dāna (dāsnums),
2. Śīla (ētiska izturēšanās),
3. Kṣānti (pacietība),
4. Vīrya (piepūle vai cenšanās),
5. Dhyāna (apcere vai meditācija),
6. Prajña (gudrība).
7. Upāya (piemērots līdzeklis),
8. Praṇidhāna (apņemšanās),
9. Bala (spēks),
10. Jñāna (zināšanas)