Samsāras Važas

Samsāras Važas
Samsāras Važas

1. Važas

Budismā prāta Važas, ķēdes jeb saites (samjodžana) piesaista dzīvo būtni Samsārai, dzīvju un nāvju ciklam kurš saistīts ar nepilnībām jeb dukkha.

Pārgriežot visas Važas, cilvēks sasniedz Nirvānu.

2. Ciešanu Važas

Visā Pāḷi Kanonā vārds Važas tiek lietots, lai aprakstītu iekšēju psihisku parādību, kas saista cilvēku ar ciešanām.

Piemēram, Khuddaka Nikājas Itivuttakā 1.15 Buda saka:

Mūki, es nevaru iedomāties nevienas citas Važas, ar kurām savažotas būtnes kopīgi turpina klaiņot un pārdzimt tik ilgu laiku, kā Iekāres Važas.

Savažotas ar Iekāres Važām, būtnes kopīgi turpina klaiņot un pārdzimt tik ilgu laiku.

Citā tekstā Važu radītās ciešanas tiek aplūkotas kā jau zināmas, kā tas ir šajā tehniskākajā lekcijā no SN 35.232, kur God. Šāriputra sarunājas ar God. Kotthitu:

God. Kotthita:

Kā tas ir, draugs Šāriputra, vai ... auss ir skaņu Važas jeb vai skaņas ir auss Važas?...

God. Šāriputra:

Draugs Kotthita, ... auss nav skaņu Važas, un arī skaņas nav auss Važas, bet gan Vēlme un Iekāre, kas tad rodas atkarībā no abām: tās tad ir Važas ....

3. Važu saraksti

Važas ir uzskaitītas dažādos veidos Pāḷi Kanona Sutta Pitakā un Abhidhamma Pitakā.

10 Važas Sutta Pitakā

Pāḷi kanona Sutta Piṭaka identificē 10 veidošanās važas: šīs važas ir uzskaitītas, piemēram, SN 45:

 1. ticība patībai (satkāja-drišti)
 2. šaubas vai nedrošība, jo īpaši par Budas Apskaidrību un 9 pārlaicīgajām apziņām (vičikitsa)
 3. pieķeršanās rituāliem un ceremonijām (šīlavrata-parāmarša)
 4. sajūtu vēlme (kāmačanda)
 5. ļauna griba (vjāpāda)
 6. iekāre pēc materiālās esamības vai materiālās pārdzimšanas (rūpa-rāga)
 7. iekāre pēc nemateriālas esamības vai pārdzimšanas nemateriālajā valstībā (arūpa-rāga)
 8. Augstprātība (māna)
 9. Nemiers (uddhačča)
 10. Nezināšana (avidja)

Visā Sutta Pitakā 1-5 važas tiek saukti par zemākajām važām (orambhāgijāni samjodžanāni); un tiek izskaustas, kļūstot par Ceļa Beidzēju;

1.–3. Važas tiek izskaustas, kļūstot par Ceļa Uzsācēju un Vēlreiz Dzimstošo,

4.–5. Važas tiek izskaustas, kļūstot par Ceļa Beidzēju,

un pēdējās piecas 6-10 Važas tiek sauktas par Augstākajām Važām (uddhambhāgijāni samjodžanāni), no kurām atbrīvojies Arahants.

3 važas

Gan Sangīti Sutta (DN 33), gan Dhamma Sangaņi (Dhs. 1002-1006) atsaucas uz 3 Važām kā 1-3 iepriekš minētajā Sutta Piṭaka sarakstā no 10:

 1. ticība patībai (satkāja-drišti)
 2. šaubas (vičikitsa)
 3. pieķeršanās rituāliem un ceremonijām (šīlavrata-parāmarša)

Saskaņā ar Kanonu, šīs 3 važas izskauž Ceļa Uzsācēji un Vēlreiz Dzimstošie.

10 Važas Abhidhamma Pitakā

Abhidhamma Pitakas Dhamma-Sangaņi (Dhs. 1113-34) sniedz alternatīvu sarakstu ar 10 važām, kas atrodamas arī Khuddaka Nikājas Čulla Niddesā (Nd2 656, 1463) un pēc-Kanoniskos komentāros.

Šis uzskaitījums ir:

 1. sajūtu iekāre (kāma-rāga)
 2. dusmas (pratigha)
 3. Augstprātība (māna)
 4. Uzskati (drišti)
 5. Šaubas (vičikitsa)
 6. Pieķeršanās rituāliem un ceremonijām (šīlavrata-parāmarša)
 7. Iekāre pēc esamības (bhāva-rāga)
 8. Skaudība (iršja)
 9. Skopums (mātsarja)
 10. Nezināšana (avidja).

Komentāros minēts, ka Uzskati, Šaubas, pieķeršanās rituāliem un rituāliem, Skaudība un Skopums tiek izmesti Ceļa Uzsācēju 1. posmā (sotāpatti);

rupja sajūtu iekāre un dusmas 2. stadijā (Vēlreiz Dzimstošie) un pat to smalkās formas 3. stadijā (Ceļa Beidzējs);

un Augstprātība, Iekāre pēc esamības un Nezināšana līdz 4. un pēdējai pakāpei (Arahanti).

Mājsaimnieku Važas

Unikāli, Sutta Piṭakas Mājsaimnieka Pātalijas Sutta (MN 54) nosauc 8 Važas (tostarp 3 no 5 solījumiem), kuru atmešana ved uz pasaulīgu lietu izbeigšanu:

 1. Dzīvības iznīcināšana (pāṇātipāto)
 2. Zagšana (adinnādānaṁ)
 3. Aplama Valoda (musāvādo)
 4. Apmelošana (pisunā)
 5. Iekāre un Alkatība (giddhilobho)
 6. Nepatika (nindāroso)
 7. Dusmas un ļaunums (kodhūpāyāso)
 8. Augstprātība (atimāno)

4. Individuālās Važas

Sekojošās Važas ir minētas Sutta Pitakas 10 važu sarakstā kā Nr. 1-3, kā arī Sangīti Suttā un Abhidhamma Pitakas sarakstā 3 Važas (DN 33, Dhs. 1002 un turpmāk).

Šo 3 Važu izskaušana ir Kanoniska pazīme, ka cilvēks ir neatgriezeniski nostiprinājies ceļā uz Apskaidrību.

Uzskati par Patību (satkāja-drišti)

Etimoloģiski kāja nozīmē ķermenis, satkāja nozīmē esošais ķermenis, un drišti nozīmē uzskats (šeit domājot Aplamu Uzskatu).

Kopumā ticība individuālam Es vai, vienkāršāk sakot, uzskats par patību pieder ticībai, ka tajā vai citā skandhā (dharmu-elementu grupā) pastāv nemainīga esamība, Ātma.

Līdzīgi, MN 2, Sabbasava Sutta, Buda apraksta Uzskatu Važas šādā veidā:

Lūk veids, kā cilvēks ar nepareiziem uzskatiem aplami domā:

Vai es pastāvēju senāk? ... Vai es pastāvēšu nākotnē? ... Vai es esmu? Vai es neesmu? Kas es esmu? ...

Tā aplami domājot, rodas viens no 6 uzskatu veidiem: ...

 1. Man ir patība ...
 2. Man nav patības ...
 3. Tieši ar patības palīdzību es uztveru patību ...
 4. Tieši ar patības palīdzību es uztveru Ne-Es...
 5. Tieši ar Ne-Es palīdzību es uztveru patību...
 6. Lūk šī mana Patība ... ir mans Es, kas ir nemainīgs ...

To sauc par Uzskatu biezokni, Uzskatu tuksnesi, Uzskatu sagrozīšanu, Uzskatu pārveidošanu, Uzskatu Važām.

Uzskatu Važās sasaistītais, nemācītais ... nav atbrīvots, es jums saku, no ciešanām un satraukuma.

Šaubas (vičikitsa)

Šaubas (vičikitsa) te pamatā attiecas uz šaubām par Budas mācību, Dharmu.

Konkrētāk, SN 22.84, Tīssas Suttā, Buda nepārprotami brīdina par neskaidrību attiecībā uz Cēlo 8 Posmu Ceļu, kas aprakstīts kā pareizais ceļš uz Nirvānu, kurš ved garām nezināšanai, sajūtu vēlmēm, dusmām un izmisumam.

Pieķeršanās rituāliem un ceremonijām
(šīlavrata-parāmarša)

Šīla attiecas uz morālu uzvedību, Vrata uz reliģiskiem pienākumiem, ievērošanu, rituālu, praksi, paražām, bet Parāmarša uz pieķeršanos jeb pārņemtību, un tam ir pieskaņa aplami izmantot Dharmu.

Kopumā šīlavrata-parāmarša ir tulkota šādi:

Pārņemtība tikai ar burtisku noteikumu un rituālu izpildi, aizraušanās ar labo darbu uzkrāšanu, maldi, ka ar tiem pietiek vai, vienkāršāk sakot, atkrišana pie  pārmērīgas pieķeršanās priekšrakstiem un noteikumiem.

Ja pastāv uzskats ka Šaubu Važas raksturoja konkurējošās Šramaņu / Askētu grupas Budas laikā, tad Rituālu un Ceremoniju Važas, iespējams, attiecās uz to laiku Brahmanisko autoritāšu praksēm.

5. Važu Saraušana

MN 64, Lielākajā Lekcijā Mālunkjāputtām, Buda norāda, ka ceļš uz 5 Zemāko Važu saraušanu (tas ir, 1-5 no iepriekšminētajām 10 važām) ir, izmantojot Dhjānas sasniegumu un Vipassanas gudrību kopā.

SN 35.54 sūtrā Važu Atmešana Buda norāda, ka Važas pazūd

kad cilvēks zina un redz ... kā nepastāvīgus (anitja) 12 Sajūtu Pamatus (āyatana), ar tām saistītās 6 Sajūtu Apziņas (vidžņāna) un izrietošo kontaktu (sparša) un sajūtas (vedanā).

Līdzīgi SN 35.55 Važu Saraušana Buda norāda, ka cilvēks sarauj važas, ja zina un redz ... kā Ne-es” (anātman) Sajūtu Pamatus, Sajūtu Apziņas, kontaktu un sajūtas.

Pāḷi Kanons tradicionāli apraksta Važu saraušanu 4 posmos:

1) Jāsarauj 1-3 važas, lai kļūtu par Ceļa Uzsācēju (Sotāpanna);

2) Jāsarauj 1-3 Važas un ievērojami jāvājina nākamās 4-5 Važas, lai kļūtu par Vēlreiz Dzimstošo (Sakadāgāmin);

3) Jāsarauj 1-5 važas, lai kļūtu par  Ceļa Beidzēju (Anāgāmin);

4) Jāsarauj visas 10 važas, lai kļūtu par Arahantu (Izdzisušo).

Satipaṭṭhāna Suttā (Uzmanības Pamati, MN 10) Buda Šākjamuni par Važām saka:

Redziet, ak, mūki, Mūks saprot Aci un materiālās formas un Važas, kas rodas atkarībā no abiem (acs un formas);

viņš saprot, kā notiek Nebijušu Važu rašanās; viņš saprot, kā notiek Radušos Važu atmešana; un viņš saprot, kā tas notiek, ka atmestās Važas nerodas vairs nākotnē.

[Un tāpat] viņš saprot Ausi un Skaņas .... Ožas orgānu un Smaržas .... Garšas orgānu un garšas .... Taustes orgānu un taustes objektus .... [un] Apziņu un mentālos objektus....

6. Līdzīgi Jēdzieni

Budismā un Pāļi Kanonā atrodami vēl citi līdzīgi jēdzieni, tādi kā 5 Traucēkļi (nīvaraņāni) un 10 Nepilnības (klešas).

Salīdzinoši runājot, Theravāda tradīcijā Važas turpinās daudzu dzīvju garumā, un no tām ir grūti atbrīvoties, savukārt Traucēkļi ir pārejoši šķēršļi.

Nepilnības aptver visus mentālos sārņus - gan Važas, gan Traucēkļus.