Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra

Pradžņa Pāramita
Pradžņa Pāramita

Prajñāpāramitā-Hṛdayam

Šī ir lieliskā Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra jeb Sirds Augstākās Gudrības Sūtra.

Lai gan, otro reizi pagriežot Dharmas ratu pie Rādžagrihas, Buda atklāja daudzas sūtras par Pradžņa Pāramitu jeb Augstāko Gudrību un Tukšumu, Pradžņa Pāramita Hridaja Sūtra ir īss pieraksts par mācības būtību. Jāatzīmē, ka to atklājis Bodhisatva Avalokitešvara.

Sūtra ir guvusi lielu popularitāti un katru dienu skandēta gandrīz visos Dzen Budisma centros un citos Mahājānas Budisma centros un tempļos visā pasaulē.

Pradžņapāramita ir arī ieguvusi formu un ļoti bieži tiek attēlota kā Sieviete Buda, kas rokās tur Grāmatas, kuras simbolizē Apskaidrības stāvokli un Augstāko Gudrību.


Prajñāpāramitā-Hṛdayam
Sirds Augstākā Gudrība

(tulkota rindu pēc rindas tieši no sanskrita)

Oṁ! Namo Bhagavatyai Ārya-Prajñāpāramitāyai!
Om! Sveicinu Visaugstāko Cildeno Gudrību!

 

Ārja-Avalokitešvaro Bodhisatvo,
Cildenais Bodhisatva Avalokitešvara,

gambhīrāṁ prajñāpāramitā caryāṁ caramāṇo,
būdams dziļi iegrimis Gudrības pilnveides praksē

vyavalokayati sma panca-skandhāṁs
vēroja šīs 5 esamību veidojošās grupas

tāṁś ca svabhāvaśūnyān paśyati sma.
un saprata ka tās ir tukšas, bez patības

 

Iha, Šāriputra, rūpaṁ śūnyatā, śūnyataiva rūpaṁ;
Lūk, Šāriputra, matērija ir tukšums, un tukšums arī ir matērija;

rūpān na pṛthak śūnyatā, śunyatāyā na pṛthag rūpaṁ;
tukšums neatšķiras no matērijas, matērija neatšķiras no tukšuma;

yad rūpaṁ, sā śūnyatā; ya śūnyatā, tad rūpaṁ;
lai kāda ir matērija, tas ir tukšums; lai kāds ir tukšums, tā ir matērija.

evam eva vedanā-saṁjñā-saṁskāra-vijñānaṁ.
tas pats attiecas uz sajūtām, jēdzieniem, nodomiem un apziņu.

 

Iha, Šāriputra, sarva-dharmaḥ śūnyatā-lakṣaṇā,
Lūk, Šāriputra, visām lietām ir tukšuma pazīme,

anutpannā, aniruddhā; amalā, avimalā; anūnā, aparipūrṇāḥ.
nav ne rašanās, ne izbeigšanās; nav ne tīrības, ne sārņu; nav ne trūkumu, ne pilnības.

 

Tasmāc Śāriputra, śūnyatāyāṁ
Tāpēc, Šāriputra, tukšumā

na rūpaṁ, na vedanā, na saṁjñā, na saṁskārāḥ, na vijñānam;
nav matērijas, nav sajūtu, nav jēdzienu, nav nodomu, nav apziņas;

na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṁsi;
ne acu, ausu, deguna, mēles, ķermeņa ne prāta;

na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmah;
ne matērijas, skaņas, smaržas, garšas, taustes, domu;

na cakṣūr-dhātur yāvan na manovijñāna-dhātuḥ;
nav acs elementa un citu, nav prāta apziņas elementa;

na avidyā, na avidyā-kṣayo yāvan na jarā-maraṇam, na jarā-maraṇa-kṣayo;
nav maldu, nav maldu likvidēšanas un citu, nav vecuma un nāves, nav vecuma un nāves likvidēšanas

na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā;
nav ciešanu, rašanās, izbeigšanās, ceļa;

na jñānam, na prāptir na aprāptiḥ.
nav zināšanu, nav sasniegumu, nav nesasniegšanas.

 

Tasmāc Šāriputra, aprāptitvād Bodhisattvasya
Tāpēc, Šāriputra, Bodhisatvas sasniegumu trūkuma dēļ

Prajñāpāramitām āśritya, viharaty acittāvaraṇaḥ,
viņi paļaujas uz Augstāko Gudrību un mājo ar netraucētu prātu,

cittāvaraṇa-nāstitvādi atrasto,
ar netraucētu prātu viņš nebaidās,

viparyāsa-atikrānto, niṣṭhā-Nirvāṇa-prāptaḥ.
pārvarot pretestību, viņš sasniedz Nirvānas stāvokli.

 

Tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-Buddhāḥ
Visi Budas, kas mitinās 3 laikos

Prajñāpāramitām āśritya
paļaujoties uz Augstāko Gudrību

anuttarāṁ Samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.
pilnībā atmostas uz nepārspējamo Perfekto un Pilnīgo Atmodu.

Tasmāj jñātavyam Prajñāpāramitā mahā-mantro,
Tāpēc jāzina, ka Augstākā Gudrība ir lieliska mantra,

mahā-vidyā mantro, 'nuttara-mantro, samasama-mantraḥ,
lieliska zināšanu mantra, nepārspējama mantra, vislabākā mantra,

sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam, amithyatvāt.
visu ciešanu kliedētāja, patiesība, nevis meli.

 

Prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ tad-yathā:
Augstākās Gudrības mantra ir izteikta šādi:

gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!
gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!
gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!
aizgājis, aizgājis, pārcēlies pāri, aizgājis pavisam, Pamošanās, lai notiek!

 

Iti Prajñāpāramitā-Hṛdayam Samāptam
Ar to Sirds Augstākā Gudrība ir Izteikta