5 Dharmu Grupas: Skandhas

Skandhas | Grupas
Skandhas | Grupas

1. Labvēlīgās, Nelabvēlīgās un Neitrālās Dharmas

Dharmu iedalījums Labvēlīgajās, Nelabvēlīgajās un Neitrālajās (kušala, akušala un avjākrita) aplūko Dharmas no Glābšanās teorijas viedokļa.

Dažas Dharmas, piemēram, tās, ko es aprakstīju savā iepriekšējā rakstā Bez Nemiera (anāšrava), ir labvēlīgas, t.i., tās palīdz sasniegt Glābšanos.

Citas savukārt ir Nelabvēlīgas, kas kavē Atbrīvošanās procesu: tie ir Nemiera elementi, kas saglabā personību cikliskajā esamībā.

Visbeidzot, 3. grupa nekādā veidā neietekmē pakāpenisko virzību uz Apskaidrību, bet ir Neitrāla.

Nebūtu pareizi te runāt par iedalījumu Labajos vai Sliktajos elementos, jo mēs nerunājam par elementu nozīmi morālā nozīmē.

Protams, galējais reliģiskais mērķis Budismā, tāpat kā daudzās citās reliģijās, ir cieši saistīts ar ētikas jautājumiem. Tomēr, lai noteiktu esamības elementu vērtību, Budisms vadās no Atbrīvošanās ideāla.

2. 3 psiholoģiskie Dharmu klasifikāciju veidi

Atbildot uz jautājumu - kāpēc Buda, runājot par izziņas objektiem, tos aplūkoja 3 veidos, t.i., sadalīja:

 1. Grupās (Skandha),
 2. (Apziņas) Pamatos (Ājatana)
 3. Elementu klasēs (Dhātu),

- Vasubandhu AK1; 20 saka:

Dzīvām būtnēm mēdz būt 3 veidu Maldi:

Vieni dzīvo ilūzijās par psihiskām parādībām, uzlūkojot tos kā Ātmanu, Patību, citi maldās attiecībā uz Matēriju, bet 3. grupa maldās attiecībā uz Matēriju un Apziņu kopā.

Tāpat - pastāv būtnes ar 3 veidu spējām: Lielām, Vidējām un Mazām.

Tāpēc dažas būtnes var ātrāk saprast Īsas mācības, dažām ir vajadzīgas Vidējas, un dažām ir vajadzīgas Garas mācības.

Trīs Dharmu skaidrojumu metodes ir paredzētas šiem 3 studentu veidiem.

Tādā veidā katrai no 3 Dharmu klasifikācijām ir atšķirīga pieeja no psiholoģiskās analīzes viedokļa. Bet katra no tām satur visus tos pašus 75 (vai saskaņā ar citu tradīciju 100) Dharmu veidus.

3. 5 Grupas (Skandha)

Saskaņā ar Dharmu klasifikāciju 5 grupās jeb kaudzēs, tradicionāli tās tiek uzskaitītas šādā secībā:

 1. Formas (jeb Matērija) (rūpa) - te ir iekļauta visa ārējā un iekšējā matērija; saskaņā ar filosofisko definīciju: Matērija ir tas, kam ir Forma un Krāsa.
 2. Sajūtas (vedanā)
 3. Jēdzieni jeb Koncepcijas (samdžņa)
 4. Mentālie Nosacījumi (samskāra) - impulsi, nodomi vai mentālās noslieces; ietver visa veida mentālos ieradumus, domas, idejas, uzskatus, aizspriedumus, kompleksus un lēmumus, ko izraisa kāds objekts.
 5. Apziņa (Vidžņāna) – bez jebkāda satura.

Skandha burtiski nozīmē kaudze.

Vasubandhu skaidro jēdzienu Grupa (skandha), atsaucoties uz Budisma Sūtru:

Visu Matēriju - pagātnes, tagadnes un nākotnes, iekšējo un ārējo, raupjo un gludo, zemo un augsto, tuvu un tālu - to visu kopā sauc par Matērijas Grupu (AK1; 20).

Līdzīgā veidā ir veidotas arī visas pārējās grupas.

Turklāt Vasubandhu norāda uz citām grupās apkopoto Dharmu īpašībām:

Zemās Dharmas ir tās, kuras ir piesārņotas ar afektu pieplūdumu, bet Augstās Dharmas ir bez afektu pieplūduma.

Tālās ir pagātnes un nākotnes Dharmas, Tuvās ir tagadnes Dharmas.

Līdzīgi tiek nošķirtas Rupjās un Smalkās Dharmas, tās, kuras uztver ar 5 Sajūtu orgāniem, un tās, ko uztver Prāts:

 Šī iemesla dēļ 2 atsevišķās grupās ir sadalītas Fiziskās Sajūtas un Jēdzieni.

Piemēram, patikas, nepatikas un neitrālas jūtas tiek analizētas atsevišķi no parādībām, saistībā ar kurām tās tiek piedzīvotas.

Tāpat jāatceras, ka nevienā Grupā nav iekļautas tā sauktās Esamībai Nepakļautās jeb Nenosacītās Dharmas,

jo tās neatbilst Grupas jēdziena nozīmei, kas apgalvo, ka Grupa ir Pagātnes, Tagadnes un Nākotnes Dharmu kaudze vai kopums, tāpēc tā nenodarbojas ar Neierobežotām vai Mūžīgām lietām, piemēram.

Šī iemesla dēļ Nenosacītās Dharmas (Asanskrita Dharmas) nevar apvienot Grupā (skandha): tās nerodas un nepazūd, nedodot nekādu Matēriju ko apkopot Grupā.

Grupu secība tiek noteikta atkarībā no Dharmu raupjuma un psihiskās aktivitātes:

- sākot ar Matēriju, kura ir necaurlaidīga un kura tiek uzskatīta par Rupjāko, un beidzot ar Apziņas grupu, kurā ietilpst vissmalkākās Dharmas.

No Budisma psiholoģijas viedokļa ir svarīgi atzīmēt, ka Grupās (skandha) tiek iedalīts ne tikai atsevišķs acumirklis apziņas plūsmā, bet arī viss Dharmu kopums, kas klātesošs konkrētas personības struktūrā. Ieskaitot tās Dharmas, kas ir izpaudušās pagātnē un var izpausties kādā brīdī nākotnē.

Vasubandhu darbā Abhidharmakoša 5 Skandhu definīcijas ir šādas:

1. Rūpa Skandha:

 1. 5 Sajūtu Orgāni,
 2. 5 Sajūtu Objekti
 3. Avidžņāpti (Neinformatīvā Matērija)

5 Sajūtu orgāni ir acs, auss, deguna, mēles un ķermeņa smalkā materialitāte. (K9)

5 Sajūtu objekti ir definēti šādi: (K10)

Redzamā Matērija ir Krāsa un Forma vai 20 veidu:

4 pamatkrāsas (zila, sarkana, dzeltena, balta),

8 papildus krāsas (mākonis, dūmi, putekļi, migla, ēna, atspīdums, spīdums, tumsa) un

8 formas (garas, īsas, kvadrātveida, apaļas, augstas, zemas, līdzenas, nelīdzenas).

Sautrāntika par Dharmu atzīst tikai krāsu, nevis formu jeb veidolu.

Skaņa ir 8 veidu: to izraisa (1) dzīvas vai (2) nedzīvas būtnes, (3) artikulēta runa un (4) neartikulēta skaņa, un visos 4 gadījumos — patīkama vai nepatīkama.

Garša ir 6 veidu: salda, skāba, sāļa, asa, rūgta, savelkoša.

Smarža ir 4 veidu: laba un slikta smaka, kas ir vai nu ir pārmērīga, vai nav pārmērīga.

Taustes objekti ir 11 veidu: 4 primārie elementi (zeme/cietums, ūdens/mitrums, uguns/karstums, vējš/kustība), mīkstums, cietība, smagums, vieglums, aukstums, izsalkums, slāpes.

Avidžņāpti: Šo sērijveida nepārtrauktību - tīru vai netīru -, kas pastāv pat tajā, kura domas ir izklaidīgas vai bez domām, un kas ir atkarīga no Lielajiem Elementiem, sauc par Neinformatīvo (avidžņāpti) [Matēriju]. (K11)

2. Vedana Skandha (Sajūtas):

Sajūtu Grupa (vedanā-skandha) ietver 3 afektu veidus:

 1. prieks (sukha),
 2. ciešanas (duḥkha),
 3. ne ciešanas, ne prieks (a-duḥkha-sukha).

Atkal, šo Grupu var iedalīt 6 sajūtu veidos (vedanā-kāja):

- no sajūtas, kas rodas no acu kontakta, līdz sajūtai, kas radusies no prāta kontakta. (K14)

3. Samdžņa Skandha (Jēdzieni):

Tas ir Jēdzienu kopums, proti, pazīmju (nimitta) izšķirtspēja (grahana), piemēram, zila vai dzeltena, gara vai īsa, sieviete vai vīrietis, draugs vai ienaidnieks un tā tālāk. (K14)

4. Samskāra Skandha (Mentālie Nosacījumi):

Saṁskāra-skandha ir samskāras, kas atšķiras no pārējām 4 skandhām (K15)

5. Vidžņāna Skandha (Apziņa):

Apziņa ir iespaids attiecībā pret katru objektu.

Dharmu iedalījums 5 Grupās (skandha) tiek izmantots Budistu filosofiskajā literatūrā, bet ne pārāk bieži, jo tas nav pietiekami detalizēts, lai pareizi aprakstītu sarežģītākas psiholoģiskās analīzes.

Bieži tiek izmantotas Dharmu klasifikācijas 18 Elementu klasēs (dhātu) vai 12 Apziņas Pamatos (ājatana).