Dharmas | 12 Ājatanas | 18 Dhātu

1. 12 Ājatanas | Apziņas Pamati

Savā iepriekšējā ierakstā es aprakstīju Dharmu iedalījumu no psiholoģiskā viedokļa 5 Grupās (skandha),

bet vēl detalizētāka 75 Dharmu klasifikācija ir iedalījums Izziņas Spējās un to Objektos:

Saskaņā ar to pastāv 6 zināšanu avoti un tiem atbilst 6 objektu kategorijas, ko parasti sauc par 12 Ājatanām jeb 12 Apziņas Vārtiem.

Pats termins Ājatana sākotnēji sanskritā nozīmēja Mājvieta, bet Budisma kontekstā par Ājatanām visbiežāk apzīmē noteiktu Dharmu klasifikācijas veidu - 12 Ājatanas jeb Mājvietas jeb Apziņas Pamati.

Zināšanu Avoti paši par sevi ir Elementi, kas rada atbilstoša veida Apziņas izpausmes. Šie zināšanu avoti ir:

12 Ājatanas: 6 Spējas + 6 Objekti
6 Uztveres Spējas: 6 Ārējie Objekti (vārti):
1. Acs (čakšur) 1. Redzamais (forma un krāsa) (rūpa)
2. Auss (šrotra) 2. Skaņa (šabda)
3. Deguns (ghrāņa) 3. Smarža (gandha)
4. Mēle (džihva) 4. Garša (rasa)
5. Tauste (kāja) 5. Taustāmais (sparštavja)
6. Prāts (manas) 6. Nesajūtamie objekti (dharma-ājatana)

Pirmās 11 sadaļas šajā klasifikācijā atbilst 11 Elementiem (dharmām), t.i., katra sadaļa ir attēlota ar 1 elementu.

12. sadaļa satur visus atlikušos 64 elementus.

Apziņa nekad nerodas pati par sevi, pati par sevi tā būtu tīra un bez satura, un diez vai mēs to sauktu par Apziņu: Budisms definē Apziņu - kā to kas apzinās savu objektu.

Apziņu vienmēr atbalsta 2 elementi: Izziņas Avots (sajūta) un tam atbilstošais Objekts.

Apziņai ir 2 durvis, lai izpaustos:

Piemēram, Redzes Apziņa jeb Apzināšanās rodas, savienojot Redzes Orgānu ar kaut ko Redzamu.

6. zināšanu avota gadījumā pati Apziņa, t.i., tās iepriekšējais acumirklis, darbojas kā mentālo konstrukciju objekts.

Dharmu klasifikācija 12 Ājatanās atspoguļo visu Izziņas Avotu iedalījumu Sajūtamos un Nesajūtamos objektos:

Sajūtamie ir iedalīti 10 grupās pēc 5 sajūtu orgāniem un 5 sajūtu objektiem, bet visi Nesajūtamie elementi nav sadalīti.

Tādā veidā 12 Ājatanas jeb Apziņas Pamati ietver visus 75 esamības elementus, kas iedalīti 6 subjektīvās un 6 atbilstošās objektīvās sadaļās.

2. 18 Dhātu (Elementi)

Dharmas elementu iedalījums 18 Elementu klasēs jeb Dhātu ir ļoti līdzīgs iedalījumam Apziņas Pamatos (ājatanās):

Pirmajās 12 sadaļās tas atkārto iedalījumu Ājatanās.

Tomēr tas ir balstīts uz citu pieeju. Saskaņā ar tradīciju tas ir paredzēts tiem, kas visus Sajūtamos un Psihiskos elementus kopā uzskata par Es.

Budisma filosofija analizē atsevišķus Elementus vai Spējas, kas apvienojas kopā, veidojot notikumu plūsmu. Parasto cilvēku virspusējais prāts uzskata, ka Plūsma ir Personība vai Indivīds.

Ja mēs novērojam Dharmas-Elementus kā šādas plūsmas sastāvdaļas, to sauc par Dhātu:

Dhātu ir sanskrita termins kas nozīmē Sastāvdaļas:

Šī Plūsma sastāv no 6 Sajūtu Orgāniem, 6 veidu Objektīvajiem elementiem un 6 veidu Apziņām, sākot ar Redzes Apziņu un beidzot ar Mentālo Apziņu jeb Nesajūtamā Apziņu.

Tādā veidā papildus 12 komponentiem, kas ir 12 Apziņas Pamati, mēs iegūstam vēl 6 Apziņas jeb pavisam 18 Elementus:

18 Dhātu: 6 Apziņas + 6 Spējas + 6 Objekti
6 Apziņas 6 Uztveres Spējas: 6 Ārējie Objekti (vārti):
1. Redzes Apziņa
(čakšur-vidžņāna)
1. Acs (čakšur) 1. Redzamais (forma un krāsa) (rūpa)
2. Dzirdes Apziņa
(šrotra-vidžņāna)
2. Auss (šrotra) 2. Skaņa (šabda)
3. Ožas Apziņa
(ghrāņa-vidžņāna)
3. Deguns (ghrāņa) 3. Smarža (gandha)
4. Garšas Apziņa
(džihva-vidžņāna)
4. Mēle (džihva) 4. Garša (rasa)
5. Taustes Apziņa
(kāja-vidžņāna)
5. Tauste (kāja) 5. Taustāmais (sparštavja)
6. Mentālā Apziņa
(manas-vidžņāna)
6. Prāts (manas) 6. Nesajūtamie objekti (dharma-ājatana)

Apziņa, kas parasti ir 1 elements, šeit tiek sadalīta 7 daļās, jo tā ienāk individuālās dzīves plūsmā kā Spēja un kā 6 dažādu veidu sajūtas, kas atšķiras atkarībā no to izcelsmes avota – no 1 sajūtu orgāna vai no Nesajūtamā.

Šis Apziņas veidu skaits pastāv tikai parastajā esamības līmenī:

Meditatīvas Koncentrēšanās pasaulēs, Smalko Matēriju un Nemateriālajās pasaulēs sajūtu apziņas pamazām izzūd.

Nemateriālajās pasaulēs paliek tikai Nesajūtamo objektu apziņa.

Apziņas sadalīšana vairākos veidos (dhātu 13-18) ir nepieciešama, lai izveidotu Dharmas elementu shēmu, kas atbilst būtnēm no dažādām pasaulēm.

Un ir vērts zināt, ka visas šīs pasaules pastāv arī paralēli tepat uz zemes.

Citiem vārdiem sakot, tas ir skatījums uz pasauli ar cilvēku acīm dažādos psiholoģiskās attīstības līmeņos.