Abhidharmas Avoti

Abhidharma
Abhidharma

Abhidharmas Avoti

Tradicionālie pārskati par agrīnajām Indijas Budisma skolām liecina, ka, lai gan dažām skolām, iespējams, ir bijuši kopēji daži kanonisko tekstu krājumi, daudzas skolas sekoja paši saviem neatkarīgiem Abhidharmas traktātiem.

Tiek ziņots, ka Šen Cangs (apmēram 600.–664. g. M.Ē.), ķīniešu Budistu svētceļnieks, kurš apmeklēja Indiju mūsu ēras 7. gadsimtā, tika savācis daudzus tekstus no 7 galvenajām Budistu skolām:

Tie gandrīz noteikti ietvēra kanoniskos Abhidharmas tekstus no dažādām skolām.

Taču ir saglabāti tikai 2 pilni kanoniskie krājumi, kas pārstāv Theravādas un Sarvāstivādas skolas un vairāki teksti ar nenoteiktu sektantisko piederību.

Lai gan katrā no Theravādas un Sarvāstivādas Abhidharmas krājumiem ir 7 teksti, tomēr tie nav gluži identiski, kaut arī līdzīgas iezīmes ir novērojamas.

Rūpīgi izpētot atsevišķus tekstus no katra krājuma un salīdzinot ar citiem saglabātajiem Abhidharmas materiāliem, atklājas līdzības to pamatā esošajos Klasifikāciju sarakstos, ekseģētiskajā struktūrā un apspriestajās tēmās:

Šīs līdzības liecina par kontaktu starp grupām, kas veidoja un izplatīja šos tekstus, vai arī par kopīgu doktrinālās ekseģēzes pamatu vai pat tekstuālo materiālu, kas būtu pastāvējis pirms atsevišķu skolu rašanās.

Theravādas kanoniskajā Abhidharmas kolekcijā, vienīgajā kas saglabājusies Indiešu valodā (Pāļi) ir 7 teksti:

 1. Vibhanga (Analīze);
 2. Puggala-paņņatti (personu apzīmējums);
 3. Dhātu-kathā (Diskusija par elementiem);
 4. Dhamma-sangaņi (Nosacījumu uzskaitījums);
 5. Jamaka (Pāri);
 6. Patthāna (Pamatnosacījumi); un
 7. Kathāvatthu (Diskusijas punkti).

Sarvāstivādas kanoniskā Abhidharmas kolekcija, kurā arī ir 7 teksti, ir saglabājusies tikai tulkojumā Ķīniešu valodā:

 1. Sangīti-parjāja (Lekcija par Sangīti);
 2. Dharma-skandha (Dharmu Grupas);
 3. Pradžņapti-šāstra (Traktāts par apzīmējumiem);
 4. Dhātu-kāja (kolekcija par elementiem);
 5. Vidžņāna-kāja (kolekcija par uztveres apziņu);
 6. Prakaraņa-pāda (Ekspozīcija); un
 7. Džņāna-prasthāna (Zināšanu pamati).

Daži citi agrīnie Abhidharmas teksti, kas ir saglabājušies Ķīniešu tulkojumā, iespējams, atspoguļo vēl citu skolu Abhidharmas kanoniskos tekstus, piemēram:

a) Šāriputra-Abhidharma-šāstra

kas varētu būt saistīta ar Vibhadžjavādas skolu, vai

b) Sammatīja-šāstra

pēc nosaukuma saistīta ar Sammatijas skolu, kas saistīta ar Vātsīputrījām.

Tā kā nav vēsturisku pierādījumu par precīzu pastāvošo Abhidharmas traktātu datēšanu, zinātnieki ir provizoriski ierosinājuši relatīvās hronoloģijas, kuru pamatā galvenokārt ir iekšējie formālie kritēriji, kas paredz strukturālās organizācijas un ekseģētisko metožu pieaugošu sarežģītību.

Tiek pieņemts, ka senākā perioda Abhidharmas tekstiem ir vistuvākā līdzība ar Sūtrām, un tie bieži tiek veidoti kā komentāri veselām sūtrām vai sūtru sadaļām, kas sakārtotas pēc Klasifikācijas sarakstiem:

Theravādīnu Vibhanga un Puggala-paņņatti un Sarvāstivādas Sangīti-parjāja un Dharma-skandha ir šo raksturojumu piemērs.

Nākamais Abhidharmas tekstu kopums parāda atbrīvošanos no atsevišķu sūtru komentāru ietvariem, pieņemot abstraktāku nostāju, apkopojot doktrinālo materiālu no dažādiem avotiem abstraktā analītiskā ietvarā, kas bieži satur jaunas kategorijas:

Šis Vidus Periods ietvertu 5 atlikušos kanoniskos tekstus Theravādas un Sarvāstivādas Abhidharmu kanoniskajās kolekcijās.

Komentāru tradīcijas ekseģēzes katehētiskais stils, kas redzams pat senākajos Abhidharmas tekstos, vidus perioda tekstos kļūst strukturētāks un labāk noformulēts.

Galaprodukti šajā abstrakcijas procesā ir patiesi neatkarīgi traktāti, kas demonstrē izteikti radošu pieeju tehniskajā terminoloģijā un doktrinālajā izstrādē.

Daži teksti, jo īpaši Theravādas Kathāvatthu un Sarvāstivādas Vidžņāna-kāja, parāda izpratni par atšķirībām doktrinālajā interpretācijā un frakciju nostājās, lai gan tie nepieņem attīstīto polemisko nostāju, kas raksturīga daudziem turpmākajiem Abhidharmas darbiem.

Abhidharmas traktātu sastādīšana nebeidzās ar kanoniskajām kolekcijām, bet turpinājās ar komentāriem par iepriekšējiem Abhidharmas darbiem un ar neatkarīgiem kopsavilkumiem vai ekseģētiskām rokasgrāmatām.

Theravādas tradīcijā vairāki 5. gadsimta M.Ē. komentētāji apkopoja jaunus darbus, pamatojoties uz iepriekšējiem komentāriem, kas bija sarakstīti mūsu ēras pirmajos gadsimtos:

Viņi arī sastādīja neatkarīgus Abhidharmas analīzes kopsavilkumus, starp kuriem izcili ir Buddhaghošas Visuddhimagga (Attīrīšanas ceļš) un Buddhadattas Abhidharmāvatāra (Ievads Abhidharmā).

Abhidharmattha-sangraha (Abhidharmas lietu krājums), ko Anuruddha sastādīja 12. gadsimtā m.ē., pēc tam kļuva par visbiežāk izmantoto Abhidharmas mācību kopsavilkumu Theravādas tradīcijā.

Mūsu ēras 1.–5. gadsimts bija arī radošs Sarvāstivādas Abhidharmas uzplaukuma periods:

Šī perioda tekstos kopsavilkuma izklāsts apvienojas ar izsmeļošu doktrinālu analīzi un polemisku diskusiju. Mācības tiek reorganizētas saskaņā ar abstraktu un loģiskāku struktūru, kas pēc tam tiek iepīta ar agrākajiem klasifikāciju sarakstiem.

No šiem tekstiem pamanāmākie, gan to plašuma, gan ietekmes uz vēlākiem zinātniskiem darbiem, ir apjomīgi doktrinālie apkopojumi, kurus sauc par Vibhāšām,

kuras pārstāv 3 dažādas kopijas, kas saglabājušās Ķīniešu tulkojumā, no kurām pēdējā un zināmākā tiek saukta par Mahā Vibhāšu (Lielo Ekseģēzi).

Sarakstīti vairāku gadsimtu gaitā sākot no 2 gadsimta m.ē. šie šķietami vienkāršie komentāri par agrāko kanonisko Abhidharmas tekstu Džņāna-prasthāna,

izsmeļoši uzskaita konkurējošo grupu pozīcijas katrā doktrinālajā punktā, bieži vien tieši attiecinot šos uzskatus uz konkrētām skolām vai meistariem.

Tā vietā, lai strīdētos par vienu, ortodoksālu viedokli, Vibhāšu rokasgrāmatas parāda enciklopēdisku nolūku, kas bieži vien ir apmierināts ar visaptverošu atšķirīgu sektantu pozīciju kataloģizēšanu.

Vibhāšas rokasgrāmatas ir vairāku gadsimtu akadēmiskās darbības apkopojumi, kas pārstāvēja vairākas Sarvāstivādas skolas filiāles, kas bija izplatītas visā Indijas ziemeļrietumu daļā.

Taču tradīcijas tās īpaši asociēja ar Kašmiras Sarvāstivādu, kura tādējādi ieguva apzīmējumu Sarvāstivāda-Vaibhāšika.

3 citiem tekstiem, kas tapuši tajā pašā laika posmā un kas saistīti ar Gandhāras ziemeļrietumu reģionu, ir izteikti atšķirīga struktūra un mērķis:

1) Dharmašrešthina Abhidharma-hridaja-šāstra (Abhidharmas Sirds Pamācība);

2) Upašāntas Abhidharma-hridaja-šāstra (Abhidharmas Sirds Pamācība); un

3) Dharmatrātas Mišrak-Abhidharma-hridaja-šāstra (Abhidharmas Sirds Pamācība ar dažiem papildinājumiem).

Šie teksti ir sacerēti pantos ar savu pavadošu prozas komentāru, un tie darbojas kā visu mācību aspektu kopsavilkums, kas sniegts saskaņā ar loģisku un neatkārtojamu struktūru.

Atšķirībā no iepriekšējiem skaitliski iezīmētajiem klasifikāciju sarakstiem, kas bija labi piemēroti kā mnemoniski palīglīdzekļi,

šie teksti izmanto jaunu organizēšanas metodi, mēģinot apvienot iepriekšējos klasifikāciju sarakstus un visas diskusijas par konkrētiem doktrināliem punktiem vispārējās tematiskās sadaļās.

Šai jaunajai organizatoriskajai struktūrai bija jākļūst par paradigmātisku Sarvāstivādas Abhidharmas pēdējā perioda tekstiem:

Šis Sarvāstivādas Abhidharmas traktātu izstrādes pēdējais periods ietver tekstus, kas ir atsevišķu autoru produkti un kas pārņem polemisku izklāsta stilu, kas parāda pilnībā attīstītu sektantisku identitāti.

Viņi arī izmanto arvien sarežģītākas argumentācijas metodes, lai definētu savas skolas nostāju un plaši atspēkotu citu uzskatus.

Neraugoties uz šo polemisko pieeju, tie tomēr kalpo kā labi organizēti skaidrojošie traktāti vai pedagoģiski kopsavilkumi visai Budisma mācībai:

Vasubandhu Abhidharmakoša (Abhidharmas Dārgumi), kas ietver gan pantus (kārikā), gan autokomentāru (bhāšja), kļuva par vissvarīgāko šī perioda tekstu, kas ieņēma svarīgu vietu turpmākajās Abhidharmas studiju tradīcijās Tibetā un Austrumāzijā:

Abhidharmakoša, izmantojot gan pantu-komentāru struktūru, gan tematisko Abhidharma-hridajas organizāciju, sniedz detalizētu Sarvāstivādas Abhidharmas mācību izklāstu, bieži kritizējot Sarvāstivādas pozīcijas savā autokomentārā.

Abhidharmakoša izraisīja polemiku no dažiem Kašmiras Sarvāstivādas meistariem, kuri mēģināja atspēkot Vasubandhu darbā paustos uzskatus, kuri nav Sarvāstivādas, un atjaunot savu interpretāciju par klasiskajām Kašmiras Sarvāstivādas nostādnēm:

Šie darbi:

- Sanghabhadras Ņājānusāra-šāstra (atbilstība pareizajam principam) un Abhidharma-samaja-pradīpika (Abhidharmas kolekcijas starojums).

- un Abhidharma-dīpa (Abhidharmas starojums), ko izveidojis nezināms autors, kurš sevi dēvē par Dīpa-kāru (Gaismekli)

- bija Sarvāstivādas Abhidharmiskās tradīcijas beidzamie darbi, kas ir saglabājušies.